I Will Win not IMMEDIATELY But DEFINITELY

I Will Win not IMMEDIATELY But DEFINITELY

Quote Category